Arkivskaber:
Svendborg Amt
 
FraTilOfficielle navne
17931970Svendborg Amt

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1903 1970 (Register over udleverede kongelige bevillinger)
1888 1899 Akter angående revision af godser
1937 1940 Akter vedr. Okse- og svinekød, fisk og sødmælk
1841 1951 Alimentationsjournal
1851 1958 Alimentationssager
1817 1822 Amtmand M.H. Løvenskjolds arkiv
1913 1921 Autorisation af kørelærere
1951 1958 Bevillingsregnskab
1800 1867 Designationer over hvad der tilfalde justitskassen i sager hvorom rigtighed skal aflægges til finansministeriet
1858 1925 Diverse dokumenter og oversigter
1870 1887 Diverse legatsager
1950 1965 Diverse materiale
1950 1974 Diverse registre
1924 1929 Diverse sager vedrørende folketingsvalg
1903 1972 Diverse vedr. Knud Glente, amtmand
Diverse vedrørende 6. valgkreds
1898 1939 Dokumenter vedr. alderdomshjem
1869 1898 Dokumenter vedr. Bülows kuratorium for Agnes, Sophie og Julius Sehestedt Juul
1817 1842 Ekstrakter af de til kollegierne insendte breve
1863 1870 Ekstrakter af skifteforvalterens hovedbog
1841 1951 Faderskabsjournal
1937 1955 Forhandlingsprotokol for det i henhold til § 5 i lov 118/1936 nedsatte udvalg om tilsyn med herberger, arbejdshjem m.v.
1799 1822 Forskellige breve
1789 1855 Forskellige designationer over amtsarkivet
1853 1857 Forskellige indberetninger
1938 1943 Fortegnelse over anmeldte dødsboer
Fortegnelse over landvæsenskommissærer
1951 1973 Fortegnelse over modtagne og afgåede checks i forbindelse med inddrivelse af bidrag i udlandet.
1921 1970 Fortegnelse over separationsbevillinger
1930 1970 Fortegnelse over sognerådsformænd
1871 1894 Fortegnelse over udstedelse af ekstraordinære hjemstedsbeviser
1944 1964 Fortegnelser over brandfogder
1943 1945 Fortegnelser over skifter
1821 1970 Fortegnelser over sognefogder m.m.
1919 1967 Fortegnelser over strandfogder
1891 1943 Fæsteprotokol
1853 1868 Gæstgiveri- og krotakster
1877 1884 Hovedbog for Amtsfattigkassen
1917 1918 Hovedbog for Amtsnævnet
1853 1870 Indberetninger fra valgdistrikternes formænd
1853 1863 Indberetninger om bøder til Amtsfattigkassen
1853 1866 Indberetninger om hoveriet og dets afløsning
1853 1870 Indberetninger om kriminelle sager
1831 1870 Indberetninger om legater og donationer
1853 1866 Indberetninger om love og anordninger
1944 1945 Indberetninger om salg af brænde af pligthugsten
1854 1869 Indberetninger om øde- og nedlagte bøndergårde
1939 1981 Inddrivelsessager: A - S
1821 1905 Journal
1906 1970 Journal
1941 1945 Journal F
1941 1945 Journal over fortrolige sager (værnemagten)
1862 1881 Journal vedr. stempelsager
1856 1870 Journal vedr. Ærø
1941 1941 Journal vedrørende tildeling af udenlandsk brændsel
1970 1970 Journal, afleveringsforretninger
1959 1970 Journalsager
1823 1905 Journalsager
1906 1958 Journalsager
1865 1867 Journalsager vedr. Ærø
1851 1958 Journalsager vedrørende alimentation
1886 1894 Journalsager vedrørende gendarmeri
1869 1950 Journalsager, gr. 21-sager
1962 1970 Kartotekskort for navnebevis
1919 1921 Kassebog vedr. korn
1946 1949 Kasseeftersyn
1952 1970 Kommunekort
1815 1905 Kopibog
1918 1920 Kornlagerprotokol
1941 1942 Landkommunernes ansøgninger om gasværkskoks
1864 1864 Landstingsvalget 1864: korrespondance
1864 1864 Landstingsvalget 1864: protokol
1864 1864 Landstingsvalget: lister og skemaer
1933 1935 Legatberetninger
1906 1971 Legater bestyret af Svendborg Amt
1856 1860 Lægdsrulle
1854 1970 Mæglingsprotokol i ægteskabssager
1940 1940 Nationalindsamling
1945 1959 Navneregister over separations- og skilsmissesager
1952 1962 Navneregister til journaler
1963 1970 Navneregister til journaler
1703 1811 Navneregister til skifteprotokol
1703 1960 Nyborg-Tranekær/Svendborg Amt - Register til skifteprotokol
Optisk telegrafering Tåsinge
1848 1848 Protokol over distriktsheste
1921 1943 Protokol over eksekutorbevillinger
1869 1881 Protokol over stempelordre
Protokol over udstykningsberegninger
1938 1964 Protokol til optagelse af forklaringer i sager angående fritagelse for at oplyse barnefaders navn
1799 1959 Protokol vedr. det Nakkebølleske legat
1843 1916 Register over alimentationsresolutioner
1870 1951 Register over barnefædre
1870 1951 Register over barnefædre i alimentationssager
1866 1870 Register over barnefædrene
1911 1912 Register over barnemødre I
1949 1952 Register over barnemødre i alimentationssager
1949 1952 Register over barnemødre II
1843 1916 Register over faderskabsresolutioner
1833 1903 Register over kongelige bevillinger
1920 1921 Register over optanter af dansk statsborgerskab
1841 1911 Register til alimentationsjournal
1770 1811 Register til skifteprotokol
1812 1920 Register vedr. ægteskabssager: udfærdigede separations- og skilsmissebevillinger
1870 1899 Registre til justits- og politisager
1870 1899 Registre til straffeakter i Svendborg Amts arkiv
1903 1970 Regnskab over udleverede kongelige bevillinger
1918 1919 Regnskabsbog vedr. kommunernes kornlagre
1891 1891 Regulativ for fæstevæsenet
1864 1864 Sager angående Ærøs indlemmelse i kongeriget
1942 1945 Sager til journal F
1948 1950 Sager vedr. brændselsudvalget
1945 1947 Sager vedr. krigsskadeerstatninger
1941 1941 Sager vedr. salg af generatorbrænde
1945 1945 Sager vedrørende erstatninger for beslaglæggelser
1870 1873 Sager vedrørende udstedelse af ekstraordinære hjemstedsbeviser
1703 1811 Skifteprotokol
1797 1802 Skifteprotokol for Tranekær Amt
1801 1883 Skiftesager
1921 1937 Skorstensfejer
1969 1969 Skrivelser vedr. adoptionsloven 1969
1862 1883 Stempelsager
1938 1938 Teglværkssager
1799 1829 Tiendesager
1829 1829 Tinglæste tiendeforretninger
1892 1926 Ujournaliserede sager
1856 1856 Valgprotokol
1799 1863 Vedr. delinkventomkostninger, smitsomme sygdomme og broomkostninger