Arkivskaber:
Overtoldinspektoratet for Jylland
 
FraTilOfficielle navne
18191965Overtoldinspektoratet for Jylland

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1955 1965 Administrationshæfte
1895 1936 Aflevering af postgods
1932 1964 Afløser- og styrkelister
1950 1964 Afløsninger o. lign.
1936 1964 Andet inventar
1946 1964 Ansøgninger og ansættelser
1878 1904 Antagelse af fuldmægtige
1869 1949 Arbejdspengetakster
1896 1964 Assurance
1937 1965 Befordringsgodtgørelse
1840 1842 Beretninger, forslag, reglementer, koncepter
1881 1889 Betænkninger og lvoforslag om told- og skibsafgifter
1862 1879 Bevillinger til lettelser i klarering
1865 1880 Bevillinger til lettelser mht. klarering meddelt af Østifternes Overtoldinspektorat
1909 1936 Bilag til konduiteforklaringer
1845 1878 Brænderistatistik
1865 1889 Brændevinsbrænding
1940 1945 Brændselskontrol
1946 1966 Budget for bygningsudgifter
1903 1965 Budget, specielle sager, budgetforhold
1931 1965 Bygningskort
1882 1961 Bygningsskemaer
1905 1921 Bygningsskemaer, skrivelser vedr.
1911 1965 Bådmateriel
1838 1845 Cirkulærer (tyske)
1777 1842 Cirkulærer og resolutioner vedr. krohold, brændevinsbrændere og konsumtionsvæsen
1863 1890 Cirkulæreskrivelser
1920 1924 De til Danmark i 1920 overleverede tyske toldbygninger
1881 1963 Diætreglement og diæter
1921 1965 Ejendomsvurderinger og henlagte byggeprojekter
1923 1965 Fagkursus, fagprøve m.m.
1937 1965 Faste befordringsgodtgørelser
1908 1950 Fejltællingsgodtgørelser
1906 1965 Feriebestemmelser
1938 1965 Ferier
1937 1959 Fllyttegodtgørelser
1922 1948 Forflyttede tjenestemænd
1862 1900 Forslag til lov om toldafgifterne og rigsdagsforhandlingerne
1842 1847 Fortegnelse over embedsmænd og betjente ved de jysle tolddistrikter
1820 1864 Fortegnelse over modtagne anordninger
1896 1936 Forøgelse af personalet
1897 1963 Frilagre
1950 1958 Funktionsvederlag
1920 1960 Handels- og skibsfartsstatistik
1880 1955 Havnevagt, vagthold
1872 1964 Honorarer, time- og dagpenge
1891 1965 Huslejeforhold
1940 1950 Importafgift
1919 1964 Indberetninger om tjenestemænds indtægter
1937 1964 Indførsel ad landevejen, med post og via landtoldgrænsen
1919 1924 Indførselsforbud
1820 1832 Indgående breve
1820 1834 Indgående kollegiebreve
1931 1964 Indkøb
1891 1938 Indstillinger om embedsbesættelse
1937 1965 Indstillinger om forfremmelse
1851 1958 Inkvirering og klarering og toldvæsenetes ekspeditionstid
1880 1965 Inventar
1874 1938 Jernbanetoldlokaler
1820 1965 Journal
1820 1861 Journal over afsendte breve
1834 1936 Journalsager
1864 1864 Journalsager vedr. besættelsen af Jylland
1890 1936 Karantænebestemmelser
1822 1958 Karantænevæsen
1871 1965 Kasse- og regnskabsvæsen, lovsamlinger, intradeliste materiale, arbejdspenge
1933 1965 Kassebog
1892 1964 Kasseundersøgelser
1882 1896 Koncepter til udgåede breve
1869 1918 Konduiteforklaringer
1870 1918 Konduiteforklaringer fra toldstederne
1855 1860 Konduitelister
1892 1918 Kontorholdsudgifter
1909 1965 Kontormaskiner
1820 1926 Kopibog
1819 1822 Kopibog - indgåede breve
1875 1890 Kopibog - indgåede breve
1835 1846 Kopibog over breve til kollegiet
1861 1872 Kopibog over cirkulærer
1875 1926 Kopibogsregister
1887 1936 Kreditoplag
1948 1958 Kreditoplag for ompakningslagre
1908 1957 Kreditoplag med sikkerhedsstillelse
1896 1947 Kreditoplagsret for aktieselskaber
1894 1964 Kreditoplagsvarer
1936 1954 Krigstidsforanstaltninger
1920 1921 Landgrænsen mlm Tyskland og Danmark
1864 1936 Landtoldgrænsen
1891 1962 Lister over arkivalier og afleveringer til LAV
1847 1872 Lommebøger for det ambulante toldvæsen
1910 1936 Lov om tilsyn med skibe
1937 1965 Lønninger
1891 1965 Lønningsforskud m.m.
1891 1936 Lønningsloven
1891 1920 Lønningsreglement
1895 1896 Materiale til betænkning vedr. toldlovssorlaget
1890 1964 Mønstringsprotokoller og mønstringsvæsen
1948 1958 Ombygnings- og installationsarbejder
1937 1965 Oplysninger til skattevæsenet m.m.
1916 1951 Oprykning og alderstillæg
1959 1965 Opslag af stillinger
1950 1963 Oversigt over toldindtægterne
1911 1965 Overtoldinspektoratets budget
1891 1965 Overtoldinspektørens embedsrejser
1907 1965 Personaleforhold, budget, vederlag
1890 1950 Personalia vedr embeds- og bestillingsmænd døde før 1950
1891 1965 Personalia vedr. afskedigede embeds- og bestillingsmænd
1867 1965 Privat erhverv
1825 1841 Protokol vedr. konsumtionsstederne
1840 1850 Prøvebog
1880 1960 Rapportsager
Register til journal
1863 1965 Register til journalen
1864 1890 Register til love, forordninger, cirkulærer
1873 1874 Register til udgående kopibog
1904 1936 Registrering og skibsmåling
1891 1947 Regnskab vedr. embedsrejser
1841 1847 Regnskaber vedr. konsumtion
1933 1965 Regnskabsoversigter
1937 1958 Rejsegodsbehandling
1862 1938 Repportjournal
1936 1964 Sager og bestemmelser vedr. toldgodtgørelser, toldberigtigelse, vægtangivelser m.m.
1933 1949 Sager vedr. afgifter af olie og fedtstoffer
1927 1947 Sager vedr. benzinafgifter
1908 1952 Sager vedr. chokolade- og sukkervarer
1912 1964 Sager vedr. kasse- og regnskabsvæsen
1925 1956 Sager vedr. klarering, indførselsforbud m.v.
1838 1951 Sager vedr. konsumtion og efterbetaling
1823 1847 Sager vedr. konsumtionen
1935 1948 Sager vedr. kornordning og kornafgift
1922 1965 Sager vedr. luftfart og rejsende
1879 1952 Sager vedr. skibsfart
1910 1956 Sager vedr. spiritusafgifter
1904 1965 Sager vedr. tjenestemænd
1948 1958 Sager vedr. toldgeneralen
1924 1958 Sager vedr. toldgodtgørelser og toldfrihed
1914 1924 Sager vedr. udførselsforbud i forbindelse med 1. Verdenskrig
1851 1965 Sager, sagligt ordnede
1956 1964 Skematisk oversigt over toldindtægterne
1937 1958 Skibs- og vareafgifter
1941 1965 Skibsproviant m.m.
1955 1965 Standardmøbler
1891 1894 Statistik for toldstederne
1912 1962 Stillingsopslag - betingelser
1916 1953 Strandingsgods
1882 1965 Strandingsindberetninger
1931 1965 Sygebestemmelser
1922 1965 Sygedage
1922 1948 Sygedagslister
1884 1965 Sygehjælp og understøttelse
1954 1964 Sygestatistik
1920 1930 Sønderjyske varebeholdninger ved landtoldgrænsens flytning
1869 1897 Tabeller til årsberetningerne
1924 1958 Tariferings- og tarasager
1884 1965 Telefoner
1882 1882 Tillæg til kontrollørudvalgets betænkning vedrørende tarifforslag
1955 1965 Tjenesteautomobiler
1937 1965 Tjenestetid, pension m.m.
1946 1965 Tjenestetidsindberetninger m.m.
1955 1964 Tjenstelister
1907 1964 Toldassistenteksamen m.m.
1905 1946 Toldbygninger
1853 1966 Toldbygninger
1848 1965 Toldbygninger
1877 1930 Toldbygninger ved grænsen
1882 1965 Tolddistrikter
1877 1965 Toldekspedition på jernbanestationer
1937 1965 Toldelevprøver
1951 1963 Toldflag
1947 1958 Toldforvaltermøder
1945 1962 Toldgrænsekorpset
1923 1933 Toldkort
1887 1936 Toldkredit for jernbanematerialer
1930 1959 Toldlåse
1871 1965 Toldpersonalet
1937 1965 Toldstedernes personaleforhold
1950 1964 Toldsteders virksomhed
1881 1940 Trafikken Göteborg-Frederikshavn
1886 1893 Trafikken ved Vedsted Station
1890 1965 Transit- og pakhusoplag
1935 1965 Tryksager, fotokopiering, blanketforetegnelse m.m.
1937 1965 Tuberkuloseattester
1840 1918 Uddrag til brug for årsberetning
1937 1947 Udførsel af uberigtigede varer til skibsbrug
1925 1947 Udførselsbestemmelser
1916 1927 Udførselskontrollen
1877 1965 Udgåede og afståede bygninger
1927 1956 Udgående journal
1900 1958 Udlevering, bortsalg eller tilintetgørelse af overligget pakhusgods
1891 1915 Udnævnelser, forfremmelser, oprykning m.m.
1905 1965 Udslettelse af inventar
1917 1955 Ulykkesforsikring, ulykkestilfælde og sygehjælp
1930 1965 Uniformssager
1932 1951 Valutabestemmelser
1889 1962 Varetrafik, skibsfart m.m.
1937 1965 Vederlag for opkrævning af havneafgifter
1930 1964 Vægte m.m.
1946 1965 Øvrige bestyrelesesudgifter
1928 1964 Årlig oversigt over fortoldingssteders og kystposters virksomhed
1843 1927 Årsberetninger