Arkivskaber:
Hjørring Amt
 
FraTilOfficielle navne
17931970Hjørring Amt

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1794 1794 Afskrifter af de i Ålborg stifts arkiv forefundne kongelige reskripter og kollegiale breve Ålborg stifts købstæder samt Ålborghus m.fl. amter i almindelighed vedkommende
1831 1840 Alfabetisk oversigt over gældende bestemmelser i h.t. hvilke indberetninger til bestemte tider skulle indsendes m.v.
1868 1959 Alimentationsjournal
1868 1945 Alimentationssager
1946 1959 Alimentationssager
1868 1945 Amtsjournal
1820 1930 Amtsrepartitionsfondens regnskaber
1842 1898 Amtsrepartitionsfondens regnskabsbilag
1826 1840 Amtstuekvitteringer for indbetalte ½% afgifter ved faste ejendommes salg
1821 1840 Anordninger og resolutioner
1851 1965 Arkivmateriale vedrørende afløsning af jagtretten i Hjørring Amt 1851-1965
1793 1843 Beregninger m.m. I
1793 1843 Beregninger m.m. II
1836 1846 Bilag til legater i Dronninglund og Børglum hrd.
1793 1804 Brandtaksationer
1856 1856 Cirkulærekopibog for sognefoged Thomas Bak i Harridslev
1793 1819 Delinkvent- og bropengeregnskaber
1812 1869 Designationer over udleverede kongelige bevillinger
1861 1907 Div. dokumenter vedr. amtmandsembedet
1819 1825 Dokumenter fremlagte under skiftet efter proprietær Niels Steenild på Voergaard
1793 1799 Dokumenter henhørende til executorskiftet efter Peder Mørch til Boller
1862 1865 Dokumenter til skifteprotokol i købmand Jens Tage Kroghs opbudsbobo
1911 1913 Dokumenter vedr. jordemoderboligerne i Flauenskjold og Dronninglund
1867 1867 Dokumenter vedr. karantænevæsenet
1793 1860 Domsakter m.m. i justitssager
1801 1801 Emneregister til journal
1843 1847 Erindringslister
1967 1967 Evakueringsplan for amtskontoret i Hjørring
1835 1838 Forhandlingsprotokol i stervboet efter fru Elise Hillerup og tidligere afdøde mand Justitsråd Hillerup til Børglumkloster
1837 1838 Forhandlingsprotokol i stervboet efter Simon Andersen Brøndums af Skagen
1850 1892 Forskellige journalsager, mest indberetninger
1793 1831 Forskellige legatregnskaber
1851 1859 Forskellige militære sager
1832 1861 Forskellige regnskaber I
1843 1867 Forskellige regnskaber II
1940 1940 Forskellige værnemagtssager
1794 1817 Forslag til hoveriforeninger samt tilsvarende udskrifter af hoverikommissionens protokol
1918 1919 Forslag til jernbanen Brønderslev-Tårs
1889 1960 Fortegnelse over brandfogeder og brandfogedassistenter i Hjørring amt 1889-1960
1970 1970 Fortegnelse over kongelige bevillinger
1793 1809 Fortegnelse over umyndiges midler
1828 1843 Frederikshavn købstads kæmnerregnskab
1794 1849 Fripas, kautionsbeviser m.m.
1956 1970 Generelle fredningssager
1825 1847 Hjørring købstads kæmnerregnskab
1801 1845 Indberetninger
1849 1852 Indberetninger II
1845 1848 Indberetninger om tinglæsning af anordninger m.m
1849 1853 Indberetninger om tinglæsning af love m.m.
1822 1857 Indberetninger vedrørende legatvæsenet
1805 1854 Indkomne breve
1793 1801 Indkomne breve
1793 1801 Indkomne breve, Andre kollegiers breve
1793 1801 Indkomne breve, Breve fra andre end kollegierne
1793 1801 Indkomne breve, Rentekammerbreve
1793 1801 Indkomne breve, Reskripter og kancellibreve
1801 1801 Journal
1868 1945 Journal
1821 1848 Journal A I
1802 1868 Journal A II
1802 1802 Journal B
1810 1820 Journal B I
1821 1867 Journal B II
1802 1809 Journal C I
1824 1826 Journal C II
1894 1895 Journal for diverse emner
1946 1959 Journal II
1960 1970 Journal III
1801 1811 Journal over indkomne kancelli- og rentekammerbreve
1821 1823 Journal vedk. hovedgården Baggesvogn med dokumenter
1931 1970 Journalsager
1852 1930 Journalsager A I
1868 1930 Journalsager A II
1805 1848 Journalsager A, Andre kollegiers breve
1849 1851 Journalsager A, Breve fra forskellige ministerier, kollegier og direktioner
1805 1848 Journalsager A, Rentekammerbreve
1805 1848 Journalsager A, Reskripter og kancellibreve
1801 1804 Journalsager A, Reskripter og kollegiebreve
1849 1851 Journalsager Ac, Breve fra indenrigsministeriet
1849 1851 Journalsager Ad, Breve fra finansministeriet
1849 1851 Journalsager Ah, Breve fra justitsministeriet
1849 1851 Journalsager Ai, Breve fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet
1849 1851 Journalsager Ak, Breve fra krigsministeriet
1849 1851 Journalsager B 1, Justitssager og offentlige politisager
1849 1851 Journalsager B 10, Efterlysninger
1849 1851 Journalsager B 11, Bro- og vejsager
1849 1888 Journalsager B 12, Brandsager
1849 1851 Journalsager B 13, Andre løbende sager
1849 1867 Journalsager B 14, Indberetninger
1849 1851 Journalsager B 2, Militære- og dermed beslægtede sager
1849 1851 Journalsager B 3-5, Skattesager, skolesager, hor- og lejermålssager
1849 1851 Journalsager B 6, Alimentationssager
1849 1851 Journalsager B 7, Strandingssager
1849 1851 Journalsager B 8, Medicinalsager
1849 1851 Journalsager B 9, Fattigsager
1802 1820 Journalsager B I
1852 1930 Journalsager B II
1821 1848 Journalsager B, Alimentationssager
1821 1848 Journalsager B, Andre løbende sager
1821 1848 Journalsager B, Brandsager
1821 1848 Journalsager B, Bro og vejsager
1821 1848 Journalsager B, Efterlysninger
1821 1848 Journalsager B, Fattigsager
1821 1848 Journalsager B, Horsager
1821 1848 Journalsager B, Justitssager
1821 1848 Journalsager B, Medicinalsager
1821 1848 Journalsager B, Militære sager
1821 1848 Journalsager B, Skattesager
1821 1848 Journalsager B, Skolesager
1821 1848 Journalsager B, Strandingssager
1802 1809 Journalsager C
1824 1826 Journalsager C, Andre breve
1824 1826 Journalsager C, Rentekammerbreve
1946 1959 Journalsager, alimentationssager
1801 1801 Journalsager, Andre journalsager
1801 1804 Journalsager, Reskripter og kollegiebreve
1960 1970 Journalsager, Separation og skilmisse
1933 1976 Kartotekskort, offentlig forsorg
1878 1879 Kassebog
1876 1910 Kassebøger i dødsboet efter godsejer Bruun og hustru, Birkumgård
1851 1858 Kasseundersøgelsesprotokol
1796 1799 Kommissions-skifteprotokol og dok. i dødsboet efter brigader Villiam Ealling til Dronninglund og Dronninggård
1805 1820 Koncepter I
1821 1850 Koncepter II
1817 1841 Koncepter til designationer over justitskassens indtægter og indberetninger over bøder til justitskassen m.m.
1801 1803 Kontobog over blanketbevillinger
1850 1872 Kopibog
1801 1846 Kopibog
1846 1856 Kopibog - Hjørring Amtssygehus
1801 1803 Kopibog over indkomne kollegiebreve
1826 1844 Korrespondance ang. forvaltningen af overformynderimidlerne
1822 1843 Korrespondance om jordevæsenet
1805 1868 Kystmilicefondsregnskaber
1826 1837 Kæmnerregnskaber for Skagen, Frederikshavn, Hjørring og Sæby købstæder
1836 1846 Legater i Dronninglund og Børglum herreders provsti
1822 1857 Legatindberetninger fra provsterne
1793 1841 Legatregnskaber
1801 1831 Lister vedrørende landeværn og kystmilits
1793 1809 Lægdsrulle for 3. jyske inf. regiments 3. batts. mandsakb samt af- og tilgangslister
1793 1809 Lægdsrulle for Børglum og Jerslev herreder
1793 1809 Lægdsrulle over Nordre jyske Landeværnsregiment
1793 1809 Lægdsruller
1793 1850 Lægdssedler
1846 1862 Læsø bjergningsinstruks
1866 1943 Mæglingsprotokol
1960 1970 Navne- og emneregister
1962 1970 Navnefortegnelse over udstedte navnebeviser
1897 1970 Navnefortegnelse, separationer
1868 1959 Navneregister til alimentationsjournal
1808 1814 Norges kornforsyning
1800 1850 Oversigt over anordninger og resolutioner
1801 2000 Oversigt over faderskabssager - Hjørring Amt
1801 1995 Oversigt over journalgrupper - Hjørring Amt
1824 1861 Politikassseregnskaber
1850 1945 Postbog
1862 1865 Protokol for skiftekommissærerne i købmand i Skagen Jens Tage Krogs opbudsbo
1947 1952 Protokol for statskassens kontorhold og feriemærker
1803 1859 Protokolvisitationen
1916 1944 Register til stempeljournal
1793 1801 Registratur over kongelige forordninger, plakater og reskripter samt kollegialbreve
1801 1803 Regnskab for tilsendte blanketter til kongelige bevillinger
1920 1930 Regnskabsbilag til Strandby skærvefabrik
1856 1866 Regnskabsbog for amtsjournalerne
1805 1868 Regnskabsbog for Hjørring amts kystmilicefond
1810 1815 Regnskabsprotokol over udleverede søpasser til skibe hjemmehørende i Hjørring Amt eller derfra ekspederede
1814 1847 Repartition af delinkventomkostninger
1793 1850 Reversaler og overleveringsforretninger
1690 1988 Skiftearkivalier i de nørrejyske amtsarkiver
1789 1789 Skifteforretning efter Hans Meulengracht
1797 1798 Skifteprotokol i by- og herredsfoged Brückmanns stervsbo
1815 1817 Skifteprotokol og dok. for skiftekommissarierne i boet efter Joachim Aabel
1806 1814 Skifteprotokol og dok. i dødsboet efter oberst V. Arenfeldt til Sæbygaard
1793 1800 Specifikationer over de på de forskellige hovedgårde udstedte fæstebreve, reverser m.v.
1817 1822 Stamrulle
1862 1946 Stempelsager
1794 1801 Synsforretninger
1881 1897 Synsprotokol vedr. amtmandsembedets jorder
1828 1837 Sæby købstads kæmnerregnskab
1843 1853 Taksationsforretninger
1920 1930 Udgiftsbilag til Strandby skærvefabrik
1831 1840 Udstykningsbevillinger
1805 1854 Ujournaliserede breve
1846 1848 Ujournaliserede indberetninger
1821 1828 Ujournaliseret korrespondance ang. kornleverance
1848 1848 Ujournaliseret korrespondance ang. slavekrigen
1830 1847 Ujournaliseret korrespondance om kongelige bevillinger
1793 1843 Variasamling
1793 1843 Variasamling
1940 1953 Værnemagtssager
1944 1944 Værnemagtssager, erstatninger
1940 1945 Værnemagtssager, forskellige lejekontrakter og regningskopier
1940 1940 Værnemagtssager, klager over rejsning af master m.v.
1940 1945 Værnemagtssager, leje- og forpagtningskontrakter vedrørende matineintendanturen i Frederikshavn
1918 1919 Ændringsforslag til Brønderslev-Blokhus jernbanen