Arkivskaber:
Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor
 
FraTilOfficielle navne
16791771Fyns Stifts Renteskriverkontor

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1659 1807 Adskillige efterretninger
1643 1725 Afskrifter af adkomstbreve vedr. en selvejergård i Kærby
1646 1725 Afskrifter af adkomstbreve vedr. selvejergårde i Båring
1726 1729 Alfabetisk register over kgl. resolutioner ved Fyns stifts renteskriverkontor
1719 1719 Approberede overslag til rytterbygninger på Lolland og Falster
1278 1978 Arkivregistratur. Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet
1766 1772 Auktionsforretning, konditioner og specifikationer m.v. vedr. salget af det falsterske gods
1690 1690 Benådninger i Fyns stift til 1690
1741 1744 Bilag til Fyns stifts gældsbog
1633 1729 Blandede sager ang. tiender, gejstliges og betjentes deputater, genanter og refusioner, Gråbrødre kloster, Damsbo og Gummerup gårde
1720 1740 Breve og akter ved Fyns Stifts kontor
1766 1768 Breve og dokumenter vedr. salg af hartkorn og tiender på Fejø, Femø, Askø og Vejrø
1749 1761 Designationer over varebeholdninger, forefundne hos købmændene ved af- og tiltrædelse af toldforpagtninger i Fyns stifts købstæder
1684 1759 Diverse
1754 1819 Diverse dokumenter ang. jorder i og ved Rødby
1683 1778 Diverse dokumenter ang. proviant- og amtsforvaltere i Nyborg
1743 1756 Diverse dokumenter ang. toldforpagtningen på Fyn, Lolland og Falster
1769 1772 Diverse dokumenter vedr. brænderiforpagtningen på Lolland-Falster og Fyn.
1720 1826 Diverse dokumenter vedr. Bådesgårds gods
1680 1806 Diverse dokumenter vedr. kgl. slotte, bygninger, ejendomme og gods på Lolland, Falster, Fyn og Langeland
1691 1788 Diverse sager ang. embedsmænd, som sorterer under Rentekammeret
1766 1777 Dokumenter ang. amtsforvalter i Odense Chr. Schouboe Østrups regnskaber og domfældelse
1753 1753 Dokumenter ang. beholdning af uldne- og halvsilkevarer
1680 1808 Dokumenter ang. Bogense købstad
1757 1759 Dokumenter ang. brændevinsredskabers nedlæggelse
1720 1721 Dokumenter ang. de 1721 i Fyns stift indrettede lægd til de fynske national-infanteriregimenter efter kgl. resol. af 1720 22. jan.
1768 1770 Dokumenter ang. distrikternes inddeling til brændevinsbrænderiets bortforpagtning
1672 1686 Dokumenter ang. en strid mellem Lundegårds ejere og Nakskov bys borgere om en græsgang
1707 1718 Dokumenter ang. familie- og folkeskattens forpagtning af grevskabet Wedellsborg
1672 1760 Dokumenter ang. forpagningen af konsumtionen, familie- og folkeskatten i Fyns stift
1675 1737 Dokumenter ang. grevskabet Wedellsborgs sekvestration for skatterestancer og anden gæld 1723
1733 1750 Dokumenter ang. indførsel af tobak
1709 1720 Dokumenter ang. krigsstyr og andre ekstraordinære skatter
1686 1718 Dokumenter ang. ladegårdene i Fyns stift og deres forpagtning
1698 1732 Dokumenter ang. Lolland-Falsters rytterkommission af 1718 8. aug.
1692 1838 Dokumenter ang. Maribo købstads jorder
1737 1768 Dokumenter ang. Nyborg købstad
1716 1726 Dokumenter ang. Oregård
1750 1750 Dokumenter ang. prinsessestyren efter frd. af 1749 4. nov.
1725 1725 Dokumenter ang. salg af Hvidkilde og det halve af Lindskov til Johan Lehn
1725 1726 Dokumenter ang. salget af kgl. gods under Ålholm og Maribo klosters amter
1732 1796 Dokumenter ang. skatterestancer fra Rødby
1690 1709 Dokumenter ang. tolden, konsumtionen samt familie- og folkeskatten
1719 1725 Dokumenter ang. Vissenbjerg kirke på Fyn, som tilhørte justitsråd Bircherod og skulle indløses til rytterdistriktet sammensteds
1722 1726 Dokumenter i invisitionssagen imod justitsråd, amtmand Hans Landorph og suspenderet regimentsskriver Jacob Jørgensen ang. ladegårdene m.m. i det falsterske rytterdistrikt
1710 1714 Dokumenter vedr. amtsforvalter i Nysted Alexander Gorms regnskaber og kammersagen imod ham
1700 1700 Dokumenter vedr. amtsforvalter Poul Zachariassen Grønvolds regnskaber for Nyborg amt og fæstning
1686 1743 Dokumenter vedr. amtsforvaltere i Assens
1661 1682 Dokumenter vedr. gehejmeråd Didrik Schults fordringer og afregninger
1721 1740 Dokumenter vedr. kammerordrer ang. skattefrihed for afbrændte bøndergårde
1728 1731 Dokumenter vedr. Københavns brandstyr af Fyns stift
1695 1702 Dokumenter vedr. Ole Rasmussen af Vålse på Falster, som 1701 dømtes at være staldmester Chr. U.v. Harstall til Berritsgård hans vornede
1681 1716 Dokumenter vedr. St. Hans kloster, Hindsgavl og Frederiksgave
1734 1734 Domsakt af kommissionen af 1727 8. marts ang. det falsterske rytterdistrikts kirker
1737 1755 Domsakter m.m. ang. stridigheder med told- og konsumtionsforpagterne
1758 1758 Efterretninger fra stiftamtmænd og amtmænd samt grever og friherrer om høleverancen
1762 1762 Efterretninger og undersøgelsesforretninger ang. de i behold værende kornvarer
1692 1692 Ekstraktberegninger og mandtaller over kop-, heste- og ildstedskatten if. frd. af 1692 16. feb.
1732 1785 Ekstrakter af kgl. resolutioner
1700 1700 Ekstrakter af udgående breve
1679 1700 Ekstrakter og specifikationer af kgl. benådninger, genanter og donationer samt skolers, hospitalers, kirkers og gejstlighedens tillæg pro officio i Fyns stift
1693 1699 Ekstraktfortegnelser over kgl. resolutioner og befalinger for Fyns stift
1746 1770 Forklaring over tilstanden med regnskaberne under Fyns stifts kontor
1680 1690 Forpagtningsbog vedr. Fyns stift
1687 1690 Fynske protokol ang. ryttergodsets kommission
1741 1852 Gældsbog over uerholdelige restancer på embedsmandsregnskaber
1680 1680 Hovedbog ang. Fyns stifts intrader
1690 1690 Hovedbog over Fyn og Langeland
1745 1747 Indberetninger ang. det i Fyn bortdøde kvæg
1718 1740 Indkomne breve
1710 1719 Indkomne breve vedr. amtsforvalter i Nysted Alexander Gorm
1708 1719 Indkomne breve vedr. skattefrihed for afbrændte bøndergårde i Lolland, Falster, Fyn og Langeland
1723 1725 Indtægtsbilag ltr. C til regnskab, aflagt af kommissionen for det lollandske jordegodslotteri
1685 1711 Inventarier og synsforretninger m.v. ang. Nykøbing slot
1726 1737 Jordebøger, dokumenter og breve vedr. Bådesgård gods
1663 1723 Jordebøger, mageskifter, ekstrakter, efterretninger m.v. ang. kongens kirkers tilstand og tiender i Fyns stift
1740 1771 Journaler
1740 1771 Journalsager
1720 1771 Kgl. resolutioner og reskripter
1745 1763 Kommissionsakt contra 36 Vissenbjerg-bønder
1745 1745 Kommissionsakt for etatsråd og kirkeinspector Hein contra afg. biskop Müllers arvinger ang. de kgl. lollandske kirkers prætensioner
1741 1741 Kommissionsakt og dom i sagen ang. det falsterske rytterdistrikts kirker
1719 1724 Kommissionsakter og diverse dokumenter ang. inkvisition over regimentsskriver Jakob Erichsens administration ved det lollandske regiments rytterdistrikt
1687 1713 Kommissionsforretning, relationer m.m.
1754 1756 Konceptregister til ordres- og missiveprotokol
1723 1766 Konditioner, kontrakter og forklaringer vedr. bortpagtningen af de falsterske ladegårde
1683 1708 Kopibøger over kgl. resolutioner, ekspederede fra Mathias Rasmussens kontor
1680 1689 Kopier af breve og ordrer, som fra Kammerkollegiet er udfærdiget vedr. Fyns stift
1717 1721 Kopier af summariske ekstrakter med kvittancer for Fyns og Lolland-Falsters told- og konsumtionsregnskaber
1659 1807 Kopier og ekstrakter af kgl. reskripter og resolutioner samt af rentekammercirkulærer mm.
1709 1722 Kopikvittancer for fynske og lolland-falsterske byers regnskaber samt nogle amtsregnskaber
1696 1700 Ligninger over konsumtionen af de fynske købstæder, forklaringer over dens beløb samt kautioner og reverser for samme
1699 1699 Mandtaller over kop-, heste- og studeskatten af Nyborg og Tranekær amter samt Kerteminde by if. frd. af 1699 23. nov.
1690 1771 Ordres- og missiveprotokoller
1683 1688 Protokol over adskillige kgl. såvel som Kammerkollegii resolutioner
1684 1690 Protokoller over udgåede breve til en del amter og betjente i Fyns stift
1690 1770 Registaturer over regnskabernes tilstand
1759 1836 Register over kgl. resolutioner
1680 1689 Register til kopier af breve og ordrer, som fra Kammerkollegiet er udfærdiget vedr. Fyns stift
1683 1708 Registre til kopibøger over kgl. resolutioner, ekspederede fra Mathias Rasmussens kontor
1690 1771 Registre til ordres- og missiveprotokoller
1684 1690 Registre til protokoller over udgåede breve til en del amter og betjente i Fyns stift
1690 1745 Registrering over Fyns stifts kontor
1762 1803 Regningsbøger (med registre)
1723 1725 Regnskab aflagt af kommissionen af 1723 13. sep. for det lollandske jordegodslotteri
1677 1718 Regnskabsekstrakter og fortegnelser over regnskabsbetjentene
1764 1771 Sager vedr. det bortsolgte fynske gods
1730 1734 Sager vedr. kommissionen af 1730 25. marts til at holde auktion over kongens forbeholdne gods i Nyborg amt
1736 1736 Sessionsmemorial over restancen til udgangen af 1732
1692 1692 Skøde på selvejergården Koelbjerg fra Hans Nielsen i Koelbjerg til Peder Pedersen af Skalbjerg
1665 1737 Skøder og adkomstbreve vedr. Bådesgård gods
1673 1687 Skøder, forpagtningskontrakter m.v. ang. Øllingesøgård på Lolland
1704 1704 Specifikation over det landgildekorn, som kongens bønder under Ålholm og Maribo amter leverer til mortensdag 1704
1700 1700 Specifikation over landgildekornet i Ålholm og Maribo amter
1685 1725 Specifikationer og hartkornsekstrakter over kongens beholdne gods i Fyns og Lolland-Falsters stift
1721 1721 Specifikationer over borgere i købstæder på Lolland og Falster, som ikke har løst deres borgerbreve
1718 1720 Specifikationer over, hvad sorter ligkister der er forbrugt ved kirker i Fyns stift
1716 1749 Strandinspektørbøger
1692 1692 Syn på gårde og huse i Nykøbing amt
1741 1741 Syns- og besigtigelsesforretning i anl. af Falster lands deling i to distrikter: Nykøbing og Stubbekøbing
1751 1751 Syns- og besigtigelsforretning over Nykøbings rytterdistrikt ved overleveringen til regimentsskriver H. Wosemoese
1701 1701 Tabeller over landmilitsen
1717 1737 Tinglæste plakater og ekstrakter af tinglæste dokumenter
1715 1759 Toldforpagternes og betjentenes kautioner og eder
1734 1771 Ujournaliserede sager